به همت اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان وبا همکاری کانون فرهنگی،تربیتی شهید رجایی شهر حسن آبادجرقویه یکدوره کلاس آموزش(تئوری وعملی)دارت به روش کانت آپ در شهرحسن آباد جرقویه برگزار شد.در پایان شرکت کنندگان دراین دوره با همدیگربه رقابت پرداختند.