به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان واحد اموزش این اداره در نظر دارد یک دوره آموزشی باهمکاری هیئت

ورزش های همگانی شهرستان اصفهان برگزار نماید

دوره تشخیص ناهنجاری های اندام فوقانی                                                              

                                                                                   

زمان:   14/6/1393  

جهت ثبت نام به اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان مراجعه ویابا شماره   0312204077

تماس حاصل فرمایید