نام موسس

محسن مالوردي

نام مدير

محسن مالوردي

نام مديره


نام باشگاه

جوانان

آدرس

ورزنه-شهرك امام جعفر صادق(ع)-خ شهيدصدوقي

شماره تلفن


شماره موبايل


منطقه شهرداري


جهت جغرافيايي


جنسيت

مرد

وضعيت مجوز

داراي اعتبار


رشته

جنسيت

بدنسازي و پرورش اندام

مرد