نام موسس

برزو بدري فولاد

نام مدير

برزو بدري فولاد

نام مديره

مريم زيبنده پور

نام باشگاه

خمسه عشر

آدرس

خ سروش-خ عسكريه-- ورزشگاه خمسه عشر

شماره تلفن

شماره موبايل

منطقه شهرداري

جهت جغرافيايي

جنسيت

هر دو

وضعيت مجوز

داراي اعتبار


رشته

جنسيت

ژيمناستيك

هر دو