نام موسس

فريده اسكندري

نام مدير

نام مديره

راضيه حيدري

نام باشگاه

آسايش

آدرس

سه راه سيمين-خ جانبازان- نبش خ علويه همايوني

شماره تلفن

شماره موبايل

منطقه شهرداري

جهت جغرافيايي

جنسيت

زن

وضعيت مجوز

داراي اعتبار


رشته

جنسيت

يوگا

زن