دومین جلسه ستادساماندهی امورجوانان شهرستان اصفهان به ریاست سیستانی معاون استاندار و فرماندارشهرستان اصفهان برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی ورزش وجوانان شهرستان اصفهان صبح روزیکشنبه مورخ9/5/98 دومین جلسه ستادساماندهی امورجوانان با دستورکارازدواج وتحکیم خانواده درسال جاری در  محل فرمانداری شهرستان اصفهان برگزارگردید.دراین جلسه که به ریاست سیستانی معاون استانداروفرماندارشهرستان اصفهان برگزارشد درابتدای جلسه مجیدرحیمی زاده رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان ودبیرستادساماندهی ضمن خیرمقدم به حضارگزارش مبسوطی از فعالیت های اداره ورزش وجوانان که مقرراست درهفته ازدواج توسط این اداره برگزارشود درجلسه ارائه نمود رحیمی زاده پیرامون ده برنامه ای که اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان باهمکاری معاونت اموراجتماعی شهرداری اصفهان برگزارمی نماید توضیحاتی را ارائه نمود وازهمه مسئولین درخواست نمود که جهت هرچه باشکوهتربرگزاری این مراسم ها باحضورخودوپرسنل ادارات وارگان های سطح شهرستان اصفهان شکوه خاصی رابه این برنامه ها بدهند درادامه زهراکویری مسئول ورزش بانوان اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان از همکاری معاونت اموراجتماعی شهرداری وبرگزاری جلسات متعدد ونشست های تخصصی که حول محوربرنامه های هفته ازدواج بودخبرداد واز شهردارومعاون اموراجتماعی وکارشناسان این معاونت تقدیر وتشکرنمود درادامه جلسه امیری معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان اصفهان نیز به همکاری سایرارگانها ونهادها درراستای برنامه های هفته ازدواج اشاره نمودو به کلیه مسئولین ادارات اعلام نمود که کلیه برنام هایی راکه به مناسبت هفته ازدواج برگزار می نمایند رابه دبیرخانه ستادساماندهی امورجوانان وفرمانداری ارسال نمایند،درپایان جلسه سیستانی معاون استاندار وفرماندار اصفهان با اشاره به اهمیت جوانان درجامعه امروز ما،خاطرنشان کرد شرایط سال های اول انقلاب ودگرگونی هایی که دررفتاراجتماعی رخ داده باعث شدکه هرم سنی جمعیت به سمت جوان شدن پیش برود وتاچندسال گذشته جزء کشورهای جوان دنیا بودیم اما این روند بتدریج دستخوش تغییر شده ونگرانی هایی را ایجاد کرده است سیستانی درادارمه نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی درحوزه های هویت نسل جوان ،اوقات فراغت ،فضای مجازی ،ازدواج وتحکیم خانواده توسط اعضاء ستادساماندهی امورجوانان خبرداد وگفت گزارش فعالیت این کارگروه ها درجلسات بعدی ستادساماندهی ارائه گردد .