چهارمین کارگاه دانش افزایی آموزش چوگان به میزبانی هیات چوگان شهرستان اصفهان برگزار شد. کارگاه مذکور روز شنبه ٥ مردادماه با حضور چوگان بازان شهرستان اصفهان (بانوان و آقایان) زیر نظر مهدی پورسعادتی عضو تیم ملی چوگان و از اساتید برجسته و مجرب فدراسیون چوگان کشور ، مدرس کارگاه بصورت تئوری و عملی در مجموعه چوگان راد انجام شد.   قابل ذکر است علاوه بر تیم های چوگان شهرستان اصفهان ، تیم های کودکان و تیم های آموزشی چوگان این شهرستان به تمرین و آموزش پرداختند.  کارگاه فوق الذکر هر هفته بصورت مستمر با هماهنگی کمیته آموزش هیات چوگان شهرستان اصفهان تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.