رده سنی جوانان

کاتا تیمی

مقام سوم :گلناز شاهزیدی،ملیکا سلطانی و زینب میرزایی

به مربیگری سرکار خانم رواخواه