رده سنی نونهالان/ کاتای انفرادی

۱. ینا فتاحی دولت آبادی از اصفهان به مربیگری سرکار خانم رواخواه

۲. زهرا رضازاده از اصفهان به مربیگری سرکار خانم جعفری

۳. نگار ارکانی از خراسان رضوی

۳. رژینا قاسمی از اصفهان به مربیگری سرکار خانم جعفری