به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان سمینارازافسردگی تا زندگی بارویکرد روانشناسانه وجامعه شناسانه به همت واحدآموزش این اداره وهمکاری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان باتدریس سرکارخانم قربانی درمحل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان درروز دوشنبه مورخ17/4/98 برگزارگردید.سرکارخانم کویری مسئول ورزش وبانوان اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان درابتدای این سمینار ضمن خیرمقدم به حضارپیرامون اهداف برگزاری این سمینارایراد سخنرانی نمود ویکی از اهداف مهم برگزاری اینگونه سمینارها را ایجاد روحیه نشاط و شادابی درجامعه ومبارزه با افسردگی دربین شهروندان اصفهان قلمداد نمود ایشان ازسازمان فرهنگی تفریحی شهرداری به پاس همکاری با اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان درامربرگزاری اینگونه سمینارها تقدیرنمود واحدآموزش شهرستان اصفهان درراستای بالابردن روحیه شادی ونشاط اجتماعی دربین آحاد جامعه وهمسوبا اهداف ورزش همگانی این اداره ودرراستای تعالی بخشی وبهبود روند زندگی اقدام به برگزاری این سمیناربرای شهروندان اصفهانی به صورت رایگان نمودودرهمین راستا امور ورزش بانوان وواحدآموزش شهرستان اصفهان قصد دارد بابرگزاری کارگاه های آموزشی وسمینارها های علمی نسبت به رویکرد ورزش رهمگانی وجذب حداکثری آحاد جامعه برای حضوردربرنامه ها وفعالیت های همگانی اقدام نماید.