برگزاری جلسه بادستگاه های اجرایی شهرستان اصفهان به مناسبت برنامه های هفته جوان توسط اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان باتوجه به درپیش روبودن تولد حضرت علی اکبر(ع)وآغازهفته جوان درراستای برگزاری هرچه بهتربرنامه های مرتبط با این هفته اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان اقدام به برگزاری جلسه با نمایندگان ودستگاههای اجرایی درسطح شهرستان نمود، دراین جلسه سید محمد طباطبایی معاونت این اداره ،خانم اصفهانیان مسئول جوانان وامورفرهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان ،جولایی مدیرخانه جوانان وخانم الیاسپور نماینده فرمانداری شهرستان اصفهان حضورداشتند ودرابتدای این جلسه طباطبایی ضمن خیرمقدم به نمایندگان دستگاههای اجرایی حاضردرجلسه اظهارداشت باتوجه به اینکه نیمی ازفعالیت های این اداره معطوف به تعالی بخشی وهدف مندی فعالیت های امورجوانان است واز سوی دیگرهم افزایی با ادارت وارگانها برای اجرایی نمودن برنامه های جوانان حائز اهمیت است لذا درهمین راستا لازم دیدیم جلسه ای با اعضای محترم ستادساماندهی امورجوانان شهرستان برگزارنماییم که خروجی جلسه بعد از برگزاری به فرمانداری شهرستان اصفهان منعکس خواهد شد.طباطبایی همچنین از افتتاح خانه جوان شهرستان اصفهان به عنوان یک فرصت درحوزه جوانان یاد نمود وگفت امیدواریم تا   با همکاری سایرادارات وارگانها درسطح شهرستان با حضورجوانان دراین خانه بتوانیم درراستای اهداف عالی جوانان به ویژه گام دوم انقلاب که همان حضور پررنگ واثربخش جوانان را می طلبد خدمت رسانی وبرنامه ریزی نماییم .درادامه جولایی مدیرخانه جوانان نیز ضمن تشکر ازحمایت های اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان طی گزارشی به تشریح برنامه های هفته جوان وبرگزاری جشن امید ونشاط وانتخاب معرفی جوانان برتراستان پرداخت ولزوم همکاری سایردستگاهها دراجرای برنامه های ویژه جوانان اصفهان تاکیدکرد.همچنین دراین جلسه سایردستگاههای اجرایی نیزنقطه نظرات خود را درحوزه فعالیت های جوانان ارائه نمودند وقول هرگونه همکاری دراین راستا را دادند.

1234235