همزمان بافرارسیدن ماه شعبان و سال جدید ،دیدارنوروزی، رحیمی زاده رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان باپرسنل این اداره برگزارگردید . رحیمی زاده اززحمات همکاران اداری درسال 1397 تقدیر وتشکرنمودندوآرزوی سالی پررونق برای ورزش شهرستان اصفهان نمودند.همچنین دراین دیداررییس اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان درسال98 برای موفقیتهای سال جدید راهکارهای لازم را ارائه نمودندشایان ذکراست دراین مراسم ازسه همکار بازنشسته این اداره، آقایان معتمدی، نوکندی وحیدری که به افتخار بازنشستگی نائل آمده بودند تجلیل به عمل آمد.