جناب آقای پیمان گرامی

ریاست محترم هیات شنا استان اصفهان

بدینوسیله انتخاب جنابعالی رابه عنوان رییس هیات شنا استان اصفهان تبریک عرض نموده وامیدوارم که درسایه همکاری باادارات ورزش وجوانان اصفهان وتعامل باهمه ظرفیت های موجودشنا درسطح استان بتوانیددرراستای اهداف عالی این رشته مفرح، موفق وپیروزباشید

                                                                                                                                             مجیدرحیمی زاده

                                                                                                                                    رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان