اولین کاپ قهرمانی تیمی از طرف هنر جویان کونگ فو بخش جلگه

مقام اولی در دفاع شخصی نوجوانان و بزرگسالان

امیرحسین قاسمی

امیر حسین صفوی

یونس تاجزاد

ابوالفضل امینی

محمد امین طالبی

محمدجواد طالبی

مهدی ناظمی

مقام اولی در هنر های فردی نانچیکو

جواد رضایی خواه

احمدرضا ن

مقام اولی در استایل مُمای (خط)

ابوالفضل کنعانی

امیرحسین صفوی

محمد امین طالبی