اولین کارگروه تخصصی هیاتهای ورزشی شهرستان اصفهان باهیات وزنه برداری برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان درراستای اهداف راهبردی وتحول فعالیتهای ورزشی توسط هیاتهای ورزشی شهرستان اصفهان روزگذشته جلسه ای باحضوررییس ،معاون،کارشناسان اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان بادبیر هیات وزنه برداری استان اصفهان ،رییس ونایب رییس هیات وزنه برداری شهرستان اصفهان نماینده مربیان ،نماینده پیشکسوتان وآقای رسول تقیان قهرمان ارزنده وزنه برداری کشور به نمایندگی ازقهرمانان، درمحل اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان پیرامون چهارمحورذیل که دردستورکاراین نشست قرارداشت برگزارگردید.

1-  شناسایی نقاط قوت و ضعف منابع سخت افزاری و مالی(مکان های اداری ورزشی موجود و مورد نیاز ، راهکار های جذب منابع و اسپانسر های مالی )

2-    شناسایی نقاط قوت و ضعف منابع نرم افزاری (آموزش و پژوهش مربیان و داوران، مباحث دانش افزایی)

     3-راهکارهای اصلاح دیدگاه عموم مردم پیرامون آسیب های ناشی از رشته وزنه برداری در حوزه آقایان و بانوان

4-بررسی موانع روش های استعدادیابی ، استعدادپروری، نخبه پروری و قهرمانی در شهرستان اصفهان و ارائه راهکارهای اصولی استعدادیابی که پس از بحث وتبادل نظر وهم اندیشی پیرامون محورهای فوق مقررگردید.

1-    درمبحث آمایش سرزمین وجمعیت نسبت به احداث سالن های اختصاصی وزنه برداری اقدام گردد

2-  مقررگردید اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان نسبت به تشکیل شورای ورزش شهرستان اقدام ونسبت به انعقادتفاهم نامه باارگانها ونهادها ازجمله آموزش وپرورش درراستای همکاری جهت کشف استعدادهای بالقوه ورزش اقدام نماید.

3-  مقرر گردید هیات وزنه برداری شهرستان اصفهان نسبت به تشکیل شورای فنی وکمیته استعدادیابی زیر نظراین شورا اقدام نماید.

4-  مقررگردید هیات استان همکاری لازم باهیات شهرستان درراستای تجهیز سالن های وزنه برداری داشته باشد ومساعدت لازم دراجرای برنامه ها با هیات شهرستان صورت پذیرد.

5-  مقررگردید هیات استان وشهرستان نسبت به دانش افزایی وارتقاءسطح علمی مربیان این رشته اقدامات لازم رانجام دهند.

6-  مقرر گردید درراستای توسعه فضاهای تمرینی رشته وزنه برداری باهمکاری هیات بدن سازی وپرورش اندام استان اصفهان وباشگاه بدن سازی سطح شهرستان فضاهایی را دراختیار هیات وزنه برداری قراردهد.

7-  مقررگردید رراستای بحث استعدادیابی ،استعدادپروری ،نخبه پروری ،هیات شهرستان اصفهان نسبت به معرفی مربیان وکارشناسانی وبرگزاری کارگاههای دانش افزایی ویژه استعدادیابی اقدام نماید.