برگزاری جلسه هماهنگی اعضای خانه جوانان با دبیران سمن های جوان استان

ارائه و بررسی نظرات، پیشنهادات و انتقادات دبیران در خصوص وضعیت کنونی سازمان های مردم نهاد روزشنبه مورخ 13 بهمن ماه 1397 جوان با حضور:

عمرانی، رییس گروه مشارکت های اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان استان

فهیمه اصفهانیان، مسئول امور جوانان و تشکل های اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان