برگزاری دوره های مربیگری اسکی و اسنوبرد به میزبانی استان اصفهان و با همکاری هیات شهرستان اصفهان در سال ۹۷ در پیست اسکی فریدونشهر اصفهان انجام خواهد شد این دوره ها شامل:ارتقا مربیگری درجه ۳به۲ مربیان الپاین۲:ارتقا مربیگری درجه۳به۲ مربیان اسنوبرد۳:برگزاری دوره مربیگری اسنوبرد درجه۳وبرگزاری دوره مربیگری درجه۳الپاین می باشد.