به گزراش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان، روزگذشته درراستای اهداف راهبردی وتنظیم سندتحول ورزش بانوان جلسه ای باحضوررحیمی زاده رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان ،طباطبایی معاونت ورزش وزهرا کویری مسوول ورزش بانوان اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان وبا دعوت از نواب رییس هیاتهای ورزشی شهرستان درمحل سرای ورزشکاران برگزارگردید.

دراین جلسه سیاستهای کلی اداره ورزش وجوانان شهرستان پیرامون مباحث ویرایش سند توسعه وبرنامه های راهبردی این اداره تشریح گردید .

دراین هم اندیشی رحیمی زاده رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان ضمن خیرمقدم گویی نسبت به تاریخچه ورزش بانوان وشکل گیری فعالیتهای ورزشی بانوان درکشور اشاره نمود واذعان نمود که باهمکاری وهمراهی هیات های ورزشی وبه ویژه تلاش مضاعف نواب رییس این هیاتها بتوانیم به جایگاه اصلی ورزش بانوان درسطح استان وکشور دست یابیم ،درادامه جلسه سیدمحمدطباطبایی معاونت اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان به اهداف کلی جلسه ومواردی که پیرامون توسعه ورزش بانوان منجر می گردداشاره نمود ایشان تشریک مساعی وهم افزایی سایرهیاتهای ورزشی با اداره ورزش وجوانان رابراساس سیاستهای راهبردی این اداره رمزموفقیت وتوسعه درورزش بانوان برشمرد واذعان نمود درصورتی می توانیم به چشم اندازاصلی ورزش بانوان دست یا بیم که نگاه جنسیتی به ورزش بانوان تغییرنموده وبانوان هم باتلاش وکوشش درعرصه ورزش بتوانند بااتخاذ استراتژی های صحیح براساس منابع موجود نسبت به عملیاتی نمودن برنامه های هیات ورزشی خوداقدام نمایند.

طباطبایی ازراه اندازی کارگروه های تخصصی برای رشته های مختلف ورزشی باحضورروسا ،نایب رییسان وصاحب نظران به ویژه پیشکسوتان ورزش درآینده نزدیک خبرداد.

زهرا کویری مسوول ورزش بانوان اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان نیزباتشریح برنامه های ورزش بانوان درسطح شهرستان اصفهان وبیان سیاستهای راهبردی درراستای رسیدن به چشم اندازورزش بانوان وتبیین اهداف کمی وکیفی وبرنامه اجرایی حوزه ورزش بانوان مطالب خودراعنوان نمود،ایشان رمزموفقیت درورش بانوان راتلاش ،هم دلی وکوشش برای رسیدن به اهداف مشخص وتبیین شده در هیات های ورزشی عنوان نمود وابراز امیدواری کرد که باتشکیل جلسات کارشناسی بانواب رییس وقهرمانان بانوی شهرستان بتوانیم نسبت به شناسایی آسیب ها ،نقاط ضعف ،فرصت هاوتهدیدات پیش روی ورزش بانوان آینده ای روشن را ترسیم نماییم .

دراین نشست هم اندیشی، نواب رییس هیاتهای ورزشی نیز نقطه نظرات کارشناسی حوزه هیات های ورزشی خودرا عنوان نمودند که پس ازاستماع مقرر گردید، مسوول ورزش بانوان نسبت به تشکیل جلسات تخصصی برای ایجاد تحول دراموراجرایی وپیشبرد اهداف ورزش بانوان اقدام نمایند.درپایان پس ازجمع بندی جلسه به پایان رسید.