هیات چوگان شهرستان اصفهان به مناسبت ولادت حضرت زینب وگرامیداشت روزپرستار مورخ97/10/22 ازساعت 15/ الی 18 درمحل مجموعه چوگان رادمیزبان مراسم قدردانی اززحمات پرستاران خواهدبود.