به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان صبح روزپنجشنبه جلسه ساماندهی نیروی انسانی درراستای اهداف وسیاستهای توسعه ورزش همگانی وقهرمانی وتوجه ویژه به ورزش بخش ها وادارات تابعه اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان به ریاست آقای رحیمی زاده برگزارگردید که طی این جلسه بهزادمتقی به عنوان مسوول توسعه ورزش قهرمانی ، محمدابراهیم احمدی جزی به عنوان مسوول توسعه ورزش همگانی ،سعیدشریفی به عنوان مسوول اداره ورزش وجوانان شهرخوراسگان وآقای علی حسین پیرمرادیان به عنوان مسوول اداره ورزش وجوانان شهربهارستان منصوب گردیدند.وابلاغ خودرا ازریاست این اداره دریافت نمودند .